Important Links

Brief Description of Business Promotion Centre


"Do you have new ideas, but no money to invest? Do you want to be an entrepreneur but lack the funds for new initiatives and investments? Do you need expert advice to run a business? If you are interested, you can contact the Pokhara Metropolitan City's Business Promotion Center (BPC) at the BPC Branch. What is Business Promotion? The campaign 'Prosperous Pokhara, Happy City Dwellers' aims to promote sustainable development and prosperity through the growth and enhancement of innovative, creative, and competitive new enterprises within the metropolitan area. BPC operates as a center for business management in collaboration with the government and the private sector to reduce operational costs through research, study, education, and …
Read More

Information and news


Read More

People's Representative

Pokhara Mayor

धनराज आचार्य

संयोजक: नगर प्रमुख, पो. म.पा

[email protected]

Phone: ०६१-५७५३४० , ९८५६००३०३५

0

+

Registered business
0

+

Ward Offices
0

+

Users
0

+

Government offices

सदस्य : नगर उप प्रमुख, पो.म.पा

मञ्जुदेवी गुरुङ

मञ्जुदेवी गुरुङ

Email:[email protected]

Phone: ०६१-५७१५०२ , ९८५६००३०३४

सदस्य: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

श्याम कृष्ण थापा

श्याम कृष्ण थापा

Email:[email protected]

Phone: ९८५६००७१११

सदस्य: महाशाखा प्रमुख

मनहर कडरिया

मनहर कडरिया

Email:None

Phone: ९८५६०५३३२०

सदस्य: सचिव केन्द्र प्रमुख

नबराज अधिकारी

नबराज अधिकारी

Email:[email protected]

Phone: ०६१-५९११०८, ९८५६०३४९३४

नयाँ व्यवसाय दर्ता
सेवा प्रकार

सोही दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा

सेवा समय

लाग्ने समय: सोही दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन

जिम्मेवार अधिकारी

वडा अध्यक्ष / सदस्य / सचिवले सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी

सेवा दिने कार्यालय

वडा कार्यालय अनुसार फरक अनुसार फरक

सेवा शुल्क

किसिम प्रकृति र पुँजी अनुसार फरक – फरक

आवश्यक कागजातहरु

किसिम प्रकृति र पुँजी अनुसार फरक – फरक

 • निवेदन पत्र
 • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • विदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपी वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस
 • २ प्रति फोटो
 • घर बहाल सम्झौता
 • आŠनै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • स्थानीय तहको नाममा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरि व्यवसाय दर्ता गरेको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरेको व्यवसाय प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
व्यवसाय दर्ता गर्न आवस्यक कागजपत्रहरु
नगरपालिकामा दर्ता गर्न आवश्यक कागजपत्रहरु
 • १. नागरिकताको प्रतिलिपी
 • २. फाटोको २ प्रति
 • ३. सर्जिमन मचुल्का
 • ४. वडाको सिफारिस
 • ५. जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपी (भाडामा भएमा भाडा सम्झाैता र एकाघरको भएमा सहमती )
 • ६. जग्गाको मालपोत तिरेको रसिद
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्न आवस्यक कागजपत्रहरु
 • १. नागरिकताको प्रतिलिपी
 • २. फाटोको २ प्रति
 • ३. सर्जिमन मुचुल्का
 • ४. वडा कार्यालयको सिफारिस
 • ५. नगरपालिकाको सिफारिस
 • ६. जग्गाधनी पूर्जाको प्रतिलिपी ( भाडामा भएमा भाडा सम्झाता र एकाघरको भएमा सहमती )
 • ७. पुनश्च छ लाख भन्दा माथी पुर्जी भएमा व्यवसायहरु मात्र अनिवार्यरुपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । )
स्थायी लेखा नम्वर PAN लिन आवस्यक कागजपत्रहरु
 • १. व्यवसाय दर्ताको प्रतिलिपी
 • २. नागरिकताको प्रतिलिपी
 • ३. वडा कार्यालयको सिफारिस
 • ४. नगरपालिका कृषि शाखाको सिफारिस
 • ५. जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपी (भाडामा भएमा भाडा सम्झौता र एकाघरको भएमा सहमती )
नयाँ वडा समावेश गाविस / नगरपालिका जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)
1 पोखरा(१) १५५१३ १.५४
2 पोखरा(2) ८७२९ ०.६
3 पोखरा(3) ८७२९ ०.६३
4 पोखरा(4) ९११९ ०.५१
5 पोखरा(5) १४८०३ १.७८
6 पोखरा(6) १४७२९ ६.३३
7 पोखरा(7) १२८७५ १.९७
8 पोखरा(8) २६०८० १.७६
9 पोखरा(9) १६६२६ १.२२
10 पोखरा(10) १८४७० १.९६
11 पोखरा(11) १४६१६ ६.९७
12 पोखरा(12) ११६१३ १.४
13 पोखरा(13) १७०७७ १५.३८
14 पोखरा(14) १३२२५ १३.३६
15 पोखरा(15) १७०२७ ५.१२
16 पोखरा(16) २०२७८ ३४.६८
17 पोखरा(17) २६७५२ ७.८९
18 पोखरा(18) ८३५४ १७.७७
19 पोखरा(19) १०६२४ ११.०४
20 पोखरा(20) ४०२२ २२.९४
21 पोखरा(20) ४०२२ २२.९४
22 पोखरा(20) ४०२२ २२.९४
23 पोखरा(20) ४०२२ २२.९४
24 पोखरा(20) ४०२२ २२.९४
25 पोखरा(20) ४०२२ २२.९४
26 पोखरा(20) ४०२२ २२.९४
27 पोखरा(20) ४०२२ २२.९४
28 पोखरा(20) ४०२२ २२.९४
29 पोखरा(20) ४०२२ २२.९४
30 पोखरा(20) ४०२२ २२.९४
31 पोखरा(20) ४०२२ २२.९४
32 पोखरा(20) ४०२२ २२.९४
33 पोखरा(20) ४०२२ २२.९४
Total User, wards and government office registered